Slide background

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar (= de mediator), gaan conflictpartijen in een aantal gestructureerde gesprekken samen op zoek naar een oplossing voor hun probleem. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat verwacht wordt dat beide partijen samen aan een oplossing moeten willen werken. Alle afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Mediation is toepasbaar op alle soorten conflicten. Zo wordt het vaak toegepast bij arbeidsconflicten en conflicten tussen buren. Het wordt steeds vaker toegepast bij onenigheid tussen leerlingen en hun ouders en de school. En als burgers conflicten hebben met de overheid. Het wordt het meest toegepast bij conflicten in een echtscheiding en/of over de zorg en omgang van de kinderen (zie echtscheiding) en tussen familieleden en bij erfrechtzaken.

Voorwaarde voor het slagen van mediation is dat partijen bereid zijn om met elkaar te overleggen en dat ze bereid zijn om naar een gezamenlijke oplossing toe te werken. Ze moeten elkaar iets te bieden hebben.

Waarom mediation? Waarom niet naar een advocaat?

Heeft u een conflict met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor het inschakelen van een advocaat of voor mediation.

Een advocaat staat voor het behartigen van de belangen van zijn cliënt. U krijgt de best juridische ondersteuning maar dit krijgt ook de tegenpartij. Dit kan snel resulteren in verharding van de relatie en een juridische strijd over het behalen van zo groot mogelijk gelijk. Dit kan stressvol zijn.

Bij mediation wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing onder neutrale en professionele begeleiding ter voorkoming van verdere escalatie van het conflict.

 • Er wordt gekeken naar gezamenlijke belangen en opties voor een voor beide partijen acceptabele oplossing;
 • Bij mediation worden de emoties bespreekbaar gemaakt zodat deze bij het zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken niet in de weg staan;
 • Met mediation is de kans op een win – win situatie het grootst;
 • Mediation is vertrouwelijk en niet openbaar;
 • De afspraken houden beter stand omdat gezamenlijk aan een oplossing wordt gewerkt en gekozen;
 • Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop;
 • Mediation kan tijd besparen. Mediation duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies van twee uur met een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden;
 • Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. Je schakelt immers maar één mediator in en de kosten van de mediation kun je delen;
 • Mediation heeft een informeel karakter, geen gedoe met ingewikkelde procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing;

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van het communicatie- en onderhandelingsproces tijdens een mediation. De mediator is onafhankelijk. Belangrijk is dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator en in het proces. De mediator is neutraal, oordeelt niet, maar helpt om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Wat is het verschil tussen een ADR en MfN mediator?

Zodra een mediator zijn of haar beroepsopleiding heeft afgerond, is het mogelijk om zich te registreren. Dat kan bij het ADR of bij het MfN-register. Beide zijn kwaliteitsregisters. Zo weet iemand die op zoek is naar een mediator dat deze mediators zich dienen te houden aan de gedragsregels, dat ze een minimum aan mediations per jaar uitvoeren en dat zij onder het klacht- en tuchtrecht vallen. 

Het MfN register is zoals de naam ook al aangeeft een Mediation federeatie voor Nederland en certificeert alleen mediators. Het ADR is onderdeel van de Global Network Group en opereert internationaal. Het ADR certificeert wereldwijd ADR practitioners zoals arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars. Het ADR Register heeft verschillende internationale accreditaties.

ADR-practitioners voldoen dus net als de mediators aangesloten bij de MfN aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels en procedurevereisten. Zij vallen net als MfN-mediators onder het klacht & tuchtrecht. Bij het ADR Register is het evenwel ook nog mogelijk voor de klager om te kiezen voor geschiloplossing door middel van arbitrage. Sinds 1 januari 2019 is het ADR register, net zoals het MfN, erkend door de Raad voor Rechtsbijstand.

Aliento-mediation is geregistreerd bij het ADR-register en houdt zich aan het reglement van de ADR. 

Hoe werkt een mediation?

Na een oriënterend en/of kennismakingsgesprek met de mediator gaan de partijen onder leiding van de mediator in gesprek. De mediation start met het tekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staat onder andere de bereidwilligheid om zich te zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Ook worden de kosten en vertrouwelijkheid hierin opgenomen.
Daarna kunnen de partijen hun versie van het conflict vertellen. De mediator zal door het stellen van vragen, zorgen dat de kwestie goed wordt uitgediept. Maar ook dat de spanning vermindert, onnuttige informatie wordt vertaald naar nuttige en dat het perspectief wordt gericht op de toekomst. Vervolgens wordt gekeken naar elkaars behoeften (belangen). Waar gaat het nu echt om? Wat heeft men nodig om tot een oplossing te komen? Als dit duidelijk is, kunnen de partijen zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De mediation wordt afgesloten met het tekenen van de “vaststellingsovereenkomst” waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst is bindend.
Afhankelijk van de onderwerpen kunnen de partijen zich laten adviseren door een juridisch en/of financieel deskundige.

Is een procedure bij de Rechtbank noodzakelijk?

Of u naar de rechter moet voor uw scheiding, hangt af van de vorm van uw relatie en of uw kinderen jonger zijn dan achttien jaar. Bij de ontbinding van een huwelijk gaat u altijd naar de rechter. Het maakt niet uit of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap hoeft u alleen naar de rechter als uw kinderen jonger dan achttien jaar zijn. 

 Wat is een toevoeging? 

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, toevoeging genaamd. In dat geval betaalt de overheid een deel van uw rechtsbijstandskosten. U hoeft dan slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand of in deze bijlage. Indien u hiervoor in aanmerking komt, kan Aliento-mediation voor u een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen. Aliento-mediation staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Wat staat er in een mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die partijen en de mediator met elkaar maken bij de aanvang van de mediation, zodat er tussentijds of na afloop geen discussie plaatsvindt. Ook geldt deze als basis voor de mediation. Over het algemeen staat in de mediationovereenkomst het volgende:

 • Beschrijving van de kwestie: dit kan heel kort zijn zoals: echtscheiding. Het gaat erom dat beide partijen weten waarover gesproken gaat worden.
 • Opdrachtverstrekking en verwachtingen van mediator en partijen.
 • Vrijwilligheid en vrijblijvendheid: partijen nemen vrijwillig deel om mee te werken en zich in te spannen voor gezamenlijke oplossing.
 • Geheimhouding: geheimhouding bij mediation is onmisbaar. De geheimhoudingsverklaring in de mediationovereenkomst zorgt ervoor dat partijen geen gevoelige informatie naar buiten brengen en dat zoveel mogelijk openheid bestaat. De geheimhouding houdt niet op na de mediation, later bijv. als de mediation is mislukt en een procedure volgt mag dus van wat er is gezegd en/of in een verslag is vastgelegd tijdens de mediation niet aan de andere partij tegengeworpen worden.
 • Vastlegging van het resultaat: partijen stellen een vaststellingsovereenkomst op als er een oplossing is bereikt.
 • Gedragsregels: naast de spelregels spreken partijen gedragsregels af, zoals: elkaar met respect bejegenen/niet beschadigen, naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken.
 • Honorarium en kosten: wat krijgt de mediator betaald en zijn er eventueel nog extra kosten. Of te wel wat gaat het u kosten. 

Wat gebeurt er na ondertekening?

Na ondertkening van het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan start de procedure bij de advocaat. Deze procedure verloopt relatief snel (enkele weken). De advocaat zorgt na verificatie van alle gegevens voor het indienen van het gezamenlijke verzoekschrift. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. 

Bij kinderen boven de 12 jaar is een kindverklaring noodzakelijk. Deze kindverklaring (zie model kindverklaring) ontvangt u van de advocaat. Na enkele weken zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken in een schriftelijke uitspraak (een zogenaamde beschikking). In principe kunt u dan binnen drie maanden in beroep tegen deze uitspraak instellen. Aangezien het om een gezamenlijk verzoek gaat, wilt u niet in beroep gaan. Om deze termijn te verkorten, ontvangt u van de advocaat ter ondertekening een akte van berusting. Door ondertekening van deze akte geeft u aan dat u geen beroep tegen de beschikking gaat indienen. Hierdoor hoeft de beroepstermijn van drie maanden niet te worden afgewacht.

Vervolgens draagt de advocaat zorg voor de inschrijving bij de gemeente. De beschikking van de rechtbank met de akte van berusting worden ingediend bij de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd. Het duurt, afhankelijk van de gemeente, 1-2 weken tot de inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister rond is. Uiteraard ontvangt u beiden een afschrift van de inschrijving. 

Wat is de datum van Echtscheiding?

Door een wetswijziging in 2012 wordt de gemeenschap niet meer ontbonden per datum inschrijving van de scheiding, maar op het TIJDSTIP van de indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. De ontbinding geldt direct tussen de scheidende partijen. De scheiding werkt pas voor derden, zogenaamd de 'buitenwacht' als de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de gemeente waar u destijds bent getrouwd.