Slide background

Scheidende Nederlandse in het buitenland

Het verzoek tot echtscheiding kan niet zomaar in een willekeurig land worden ingediend. Er moet een connectie zijn met de nationaliteit of met de woonplaats van partijen. De mogelijkheden voor Europese landen zijn opgesomd in een Europese Verordening:

  1. De rechtbank van het land waar partijen beiden wonen.
  2. De rechtbank van het land waar partijen als laatste samen woonden, en waar een van hen nog steeds woont.
  3. De rechtbank van het land waar de verwerende partij woont.
  4. De rechtbank van het land waar beide partijen de nationaliteit van bezitten.
  5. De rechtbank van het land waar een van beiden woont (alleen mogelijk bij een gemeenschappelijke echtscheiding).
  6. De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan zes maanden woont en die partij ook de nationaliteit bezit van dat land.
  7. De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan twaalf maanden woont.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding is de Nederlandse rechter dus altijd bevoegd (heeft rechtsmacht) als de echtgenoten beiden de Nederlandse nationaliteit bezitten (nummer 4). Bezitten zij niet beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan is de Nederlandse rechter alsnog bevoegd als een van beiden (nummer 5) in Nederland woont.

Indien de Nederlandse rechtbank bevoegd is om het verzoek tot echtscheiding in behandeling te nemen, dan zal de Nederlandse rechter Nederlands recht toepassen om te bepalen of de echtscheiding kan worden uitgesproken. Dat leidt er echter niet automatisch toe dat de rechter ook Nederlands recht zal toepassen op het huwelijksvermogensregime of op de vraag of er recht is op alimentatie. Of dat het geval is zal beoordeeld moeten worden aan de hand van andere internationaal privaatrechtelijke regels.

Buitenlands huwelijk

Heeft het huwelijk in het buitenland plaatsgevonden? Dan zal ook het uittreksel uit het huwelijksregister moeten worden bemachtigd. Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte. In dat geval dient ook de woonplaats te worden vastgesteld. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels, Frans of Duits. Daarnaast dient u, ten behoeve van de behandeling in Nederland, een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding. Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie.
Heeft het huwelijk in het buitenland plaatsgevonden, dan wordt de echtscheidingsbeschikking in ‘s-Gravenhage ingeschreven. Voor de definitieve scheiding is immers de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende.

Tip: een echtscheiding waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden, dient meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar, voor zover het betreffende land de echtscheiding erkent. Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren.

Voordelen van in Nederland scheiden
Het voordeel van een echtscheidingsprocedure in Nederland is, dat echtscheidingsprocedures (zeker indien het gaat om een gezamenlijk verzoek) snel worden afgedaan en dat u binnen enkele weken gescheiden kunt zijn. In veel andere landen dienen de ex-partners eerst een bepaalde periode uit elkaar te zijn of geldt een verplichte wachttijd van soms wel twee jaar voordat de rechtbank de echtscheiding gaat behandelen.

Een tweede voordeel is meer van praktische aard. Indien u Nederlands spreekt of in Nederland woont, kan het ook om die reden fijn zijn om in Nederland te scheiden.

Tot slot is het zo dat er in Nederland weinig tot geen eisen worden gesteld aan de wens te willen scheiden. De enige grond voor echtscheiding is ‘duurzame ontwrichting’, en dit hoeft niet bewezen of onderbouwd te worden. Sommige andere landen stellen zwaardere eisen en hebben andere gronden voor echtscheiding.

Indien u ondanks het bovenstaande in een ander land wil scheiden, dan dient u zich goed te laten adviseren over het nationale recht van dat land en alle mogelijke gevolgen.

Kosten internationale echtscheiding online

Indien u volgens de Nederlandse wetgeving kunt scheiden, kunt u ook online scheiden. U ontvangt hiervoor een aparte offerte. Voor onderhoudsverplichtingen en erfrechtelijke zaken kunnen namelijk andere regels gelden.